Regulamin

Strona niniejsza (wraz z odnośnymi dokumentami) zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty (każdy zwany dalej „Produktem”), dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.sport4all.sklep.pl („Strona”). Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące. Wydrukuj kopię Regulaminu, by móc się do niego odwołać w przyszłości.

Przechowujemy treść Umowy, a dalsze szczegóły dotyczące Twojego zamówienia prześlemy pocztą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. Szczegółowe informacje dotyczące Twoich ostatnich zamówień znajdziesz logując się na swoje Konto poprzez link "Konto".

1. O nas  oraz Regulaminie

1.1 Sport4all jest firmą zarejestrowaną na Przemysława Kaliskiego ul. 17 Stycznia 9a, 88-140 Gniewkowo, NIP 5562604266, REGON 341380837. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, będziemy wdzięczni za przesłanie ich pocztą elektroniczną na nasz adres: sport4all@op.pl. Możesz też do nas zadzwonić pod numer 696 091 562, 604 143 696 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

1.2 Niniejszy Regulamin reguluje kwestię dostarczenia przez nas Produktu zamówionego przez Ciebie na Stronie. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

1.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) “ Konto” - konto , które można zarejestrować na Stronie, jeśli chcesz na niej złożyć Zamówienie;

b) “Potwierdzenie ” - e-mail potwierdzający wpłynięcie Twojego zamówienia;

c) “Niedopełnienie obowiązku ” ma znaczenie zgodne z treścią punktu 10.9(b) niniejszego Regulaminu;

d) “Dzień roboczy” - dzień, który nie jest (I) sobotą ani niedzielą, (II) wolnym od pracy;

e) “Potwierdzenie Zamówienia” - e-mail, w którym akceptujemy Twoje zamówienie zgodnie z punktem 4.10 poniżej;

f) “Umowa ” - Twoje zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez nas zgodnie z postanowieniami punktu 4.10 poniżej;

g) "Klient" - osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;

h) "Odpowiedzialność" ma znaczenie zgodne z treścią punktu 10.11(a) niniejszego Regulaminu;

i) Zamówienie - zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie w celu zakupienia od nas Produktu;

j) wszelkie odniesienia do "Ciebie" (w tym odpowiednie formy czasownikowe) oznaczają klienta składającego zamówienie;

k) odniesienia do „punktów” oznaczają punkty niniejszego Regulaminu;

l) zastosowane nagłówki służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie mają wpływu na interpretację ani rozumienie Regulaminu;

m) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. Słowa odnoszące się do płci tyczą się ich obu, a odniesienia do osób obejmują każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, korporację, firmę lub spółkę

n) wyrażenia takie jak „obejmuje” lub „w tym” oraz inne podobne sformułowania lub zwroty nie ograniczają objęcia daną kategorią innych elementów niż wymienione

1.4 Niniejszy Regulamin stanowi naszą zastrzeżoną prawami autorskimi własność intelektualną. Jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie Regulaminu w tym również wyciągów z Regulaminu w celu komercyjnego oferowania towarów i/lub usług przez osoby trzecie jest (z nielicznymi wyjątkami) niedozwolone. Wszelkie naruszenia mogą spowodować podjęcie działań prawnych.

Oferowany przez nas towar outletowy jest towarem powyprzedażowym, pochodzi z końcówek serii (kolekcji), nadwyżek produkcyjnych, licytacji, zwrotów konsumenckich i pozostałości niesprzedanych przez sklepy pierwotnego przeznaczenia danej marki. Towar ten może nie posiadać papierowych metek czy oryginalnych opakowań nie zmienia to faktu że jest on nowy i oryginalny, pochodzi z legalnego źródła, został legalnie wprowadzony na rynek polski..

Sprzedawany towar outletowy pochodzi z obrotu wtórnego, może zawierać wady ukryte bądź jawne, nie podlega gwarancji i reklamacji.

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, sklep nie odpowiada za wady ukryte bądź jawne outletowego towaru konsumpcyjnego, ponieważ zamawiający w chwili zawarcia umowy o możliwości wystąpienia tego typu niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 
 

2. Twój Status

Składając zamówienie za pośrednictwem Strony oświadczasz, że:
a) masz ukończone 18 lat; oraz
b) masz miejsce zamieszkania w Polsce.

3. Skutek

3.1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów zawartych lub tych, które zostaną zawarte przez nas na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie u nas Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Cię przysługujących Ci ustawowo praw (w tym żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości).

3.2 Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Ciebie warunkami. W sposób wyraźny zrzekasz się wszelkich warunków, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedkładasz, proponujesz lub zastrzegasz pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie. Warunki te zostają w sposób wyraźny uchylone i wyłączone.

3.3 Żadne inne warunki lub zmiany w Regulaminie nie są wiążące, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie, podpisanym przez nas.

4. Zawarcie Umowy

4.1 Składając Zamówienie, możesz założyć Konto na Stronie, zgodnie z opisem w punkcie 10 i postępować według umieszczonej na Stronie instrukcji opisującej sposób składania Zamówienia oraz wprowadzania zmian do potencjalnego Zamówienia przed złożeniem go na Stronie.

4.2 Niezależnie od ceny, jaką uprzednio widziałeś lub usłyszałeś, po wybraniu Produktu, który chcesz Zamówić, Strona wyświetli lub wypowie wysokość kwoty, jaką należy zapłacić, uwzględniając odpowiednią stawkę podatku VAT oraz wszelkie ewentualne opłaty za dostawę. Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce. Z zastrzeżeniem punktu 4.11 poniżej, jest to kwota łączna, jaką zapłacisz za otrzymanie zamawianego Produktu.

4.3 Oświadczasz, że wszystkie dane przekazane nam w celu zakupienia od nas Produktu są zgodne z prawdą, jesteś uprawnionym do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzystasz, oraz posiadasz wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących Twojej płatności przed dostarczeniem Produktu.

4.4 Akceptujesz tym samym, że rachunki będziesz otrzymywać wyłącznie w formie elektronicznej.

4.5 Składając Zamówienie na Stronie przyjmujesz warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Masz prawo, możliwość oraz powinieneś zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składasz Zamówienie.

4.6 Twoje Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez nas Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania od Ciebie zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

4.7 Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Produktu dopóki nie zaakceptujemy Twojego Zamówienia. Dopóki wyraźnie nie potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje zamówienie, wysyłany przez nas e-mail, list, lub jakiekolwiek inne Potwierdzenie otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu możemy podać Ci numer zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionego Produktu. Możemy też, według naszego uznania, odmówić przyjęcia Twojego Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru, lub zaoferować Ci Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, abyś najpierw złożył ponownie Zamówienie).

4.8 Umowa jest zawarta, a my stajemy się prawnie zobowiązani dostarczyć Ci Produkt w chwili akceptacji Twojego Zamówienia. Akceptacja ma miejsce, gdy wyraźnie zaakceptujemy Zamówienie wysyłając do Ciebie e-mail w formie dokumentu o nazwie „Zamówienie potwierdzone” stwierdzający, że akceptujemy Twoje Zamówienie. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez nas i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego w sposób umożliwiający Ci jego odczytanie. Możemy wysłać do Ciebie rachunek w dowolnym momencie po zaakceptowaniu Twojego Zamówienia, jednakże nie zwalnia Cię to z obowiązku wcześniejszego uiszczenia opłaty. Do czasu zaakceptowania przez nas Twojego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego realizacji, Ty zaś masz prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez nas lub przez Ciebie przed jego akceptacją, niezwłocznie zwrócimy wszelkie dokonane Płatności związane z zamówieniem Produktu.

4.9 Jeśli po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego stwierdzisz, że popełniłeś błąd w Zamówieniu po przesłaniu go za pośrednictwem Strony, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem: sport4all@op.pl. Nie możemy jednak zagwarantować, że będziemy w stanie zmienić Zamówienie zgodnie z Twoimi instrukcjami.

4.10 Dokładamy wszelkich starań, aby podana cena była dokładna, jednakże cena Twojego Zamówienia musi zostać przez nas sprawdzona w ramach obowiązującej nas procedury akceptacji. Jeżeli cena Zamówienia zmieni się, nim zaakceptujemy Twoje Zamówienie, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o potwierdzenie chęci kontynuowania zakupu w cenie skorygowanej.

4.11 Umowa dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłkę potwierdziliśmy w „Zamówienie potwierdzone”. Nie jesteśmy zobowiązani dostarczyć jakichkolwiek innych Produktów mogących stanowić część Twojego Zamówienia dopóki nie wyślemy „Zamówienie potwierdzone” dotyczącego tych Produktów.

4.12 Masz obowiązek przekazywać nam oraz za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować nas na bieżąco o zmianach.

4.13 Masz prawo otworzyć tylko jedno Konto użytkownika. W przypadku użytkowników zakładających więcej niż jednego Konto, zastrzegamy sobie prawo do skasowania tych Kont. Zastrzegamy sobie również prawo do kasowania Kont użytkowników, którzy nie przebywają na terenie Polski i podszywają się pod użytkowników przebywających na terenie Polski, albo w jakikolwiek sposób zakłócających działanie Strony.

5. Dostawa

5.1 Naszym celem jest dostarczenie Produktu na miejsce dostawy określone przez Ciebie w Zamówieniu.

5.2 Postaramy się powiadomić Cię, jeśli szacowany termin dostawy może się zmienić i poinformujemy Cię o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

5.3 W chwili dostarczenia Produktu możesz zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy zobowiązujesz się sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla Twojej wygody powinieneś zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaków z nami odnośnie Produktu.

5.4 Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy. Dostawa możliwa jest tylko na terenie Polski.

5.5 Towar dostarczamy w opakowaniu. Wszelkie opakowania specjalne, wysyłane na Twoje życzenie, podlegają dodatkowym opłatom.

5.6 Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźniona w wyniku naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Ciebie w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Ciebie ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu

5.7 Przy otwieraniu produktu musisz uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

5.8 Powinieneś zapewnić bezpieczny odbiór Produktu bez zbędnej zwłoki i w rozsądnie określonym przez nas terminie.

5.9 Jeśli nie możesz przyjąć dostawy bądź odebrać Zamówienia, możemy zostawić powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze od przewoźnika.

5.10 Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie przyjmiesz dostawy lub nie odbierzesz Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez nas, a uzasadnione koszty; lub

b) nie udostępniać Produktu do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku zwrócimy Tobie pieniądze zapłacone nam na mocy danej Umowy, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie 5.11(a) powyżej).

5.11 Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że prezentowane Produkty są wystarczające i odpowiadają Twoim indywidualnym celom oraz spełniają Twoje indywidualne wymagania i posiadają indywidualne właściwości. Nie gwarantujemy, że Produkty będą je spełniać. Zgodnie z treścią Umowy Produkty nie mają posiadać indywidualnych, określonych właściwości. Ponadto w Umowie nie zostaje określony żaden specyficzny jej cel. Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są wykonywane na zamówienie, aby zaspokoić jakiekolwiek szczególne wymagania z Twojej strony.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1 Możemy odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Ciebie płatności.

6.2 Zazwyczaj zwracamy otrzymane pieniądze korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt.

7. Odstąpienie przez Ciebie od Umowy w przypadku niewadliwego produktu

7.1 Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Sport4all.sklep.pl przysługuje -

14 dniowy okres na zwrot, (klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny). Zwrot odbywa się na koszt kupującego, chyba że strony ustaliły inaczej.

Adres: Przemysław Kaliski
ul. 17 Stycznia 9a
88-140 Gniewkowo

E-mail: sport4all@op.pl

Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.

7.2 Od momentu wejścia w posiadanie towarów jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.3 W przypadku odstąpienia od Umowy na mocy punktu 7.1:

Po zawiadomieniu nas o chęci odstąpienia od Umowy lub zwrotu Produktu, kwota przez nas pobrana zostanie Ci zwrócona jak najszybciej, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy.

7.4 W przypadku Produktu zakupionego za pomocą bonów upominkowych lub kuponów, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu wszelkich zobowiązań wobec Ciebie, wynikających z odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktów poprzez zasilenie Twojego Konta wartością Zamówienia.

7.5 Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

8.Produkty wadliwe

8.1 Gwarantujemy, że:

a) Produkt zostanie dostarczony nieuszkodzony w zamówionych ilościach; oraz

b) Produkt będzie zgodny z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w naszym materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.

8.2 Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystasz z Produktu wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami.

8.3 Przed dostarczeniem Produktu możemy w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących materiału, koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów.

8.4 Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże jeśli powiadomisz nas, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam do wglądu w odpowiednim terminie.

8.5 Aby umożliwić Ci dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego produktu, możemy potrzebować Twojej pomocy oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

a) sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Ciebie uszkodzony lub wadliwy; oraz

b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

8.6 Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:

a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub naszymi; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

to, po dostarczeniu przez nas, możemy według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz możemy zażądać, żebyś uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

 

Oferowany przez nas towar outletowy jest towarem powyprzedażowym, pochodzi z końcówek serii (kolekcji), nadwyżek produkcyjnych, licytacji, zwrotów konsumenckich i pozostałości niesprzedanych przez sklepy pierwotnego przeznaczenia danej marki. Towar ten może nie posiadać papierowych metek czy oryginalnych opakowań nie zmienia to faktu że jest on nowy i oryginalny, pochodzi z legalnego źródła, został legalnie wprowadzony na rynek polski..

Sprzedawany towar outletowy pochodzi z obrotu wtórnego, może zawierać wady ukryte bądź jawne, nie podlega gwarancji i reklamacji.

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, sklep nie odpowiada za wady ukryte bądź jawne outletowego towaru konsumpcyjnego, ponieważ zamawiający w chwili zawarcia umowy o możliwości wystąpienia tego typu niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 
 

9. Bony upominkowe i kupony

9.1 Płacąc za Produkty kupowane na Stronie możesz wykorzystywać bon upominkowy i kupon.

9.2 Bon i kupon realizowany jest w trakcie zamawiania Produktu.

9.3 Możemy wysłać Ci bony upominkowe pocztą elektroniczną. Z zastrzeżeniem punktu 10.2, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w adresie e-mailowym odbiorcy bonu.

9.4 Jeśli posiadasz bon upominkowy lub kupon, może on zostać wykorzystany przez kogoś innego niż Ty i możesz przenieść swoje prawa do korzystania z tego bonu.

9.5 W przypadku oszustwa, próby oszustwa lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z zakupem bonu upominkowego lub jego realizacji na Stronie mamy prawo do zamknięcia Twojego Konta i/lub zażądania dokonania zapłaty inną metodą.

9.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, kradzież lub nieczytelność bonów upominkowych lub kuponów.

9.7 Warunki realizacji kuponów

a) Od czasu do czasu możemy emitować kupony do wykorzystania na Stronie, które wyślemy do Ciebie pocztą elektroniczną. Kupony mogą być realizowane wyłącznie na Stronie.

b) Kupony są ważne tylko przez określony, podany na nich okres, mogą być zrealizowane tylko raz i nie można ich łączyć z innymi kuponami. Kupony mogą nie obejmować niektórych marek.

c) Wartość kuponu nie może być wykorzystana do zapłaty za produkty innych osób

d) Jeśli złożysz Zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość kuponu nie otrzymasz zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota nie zostanie przekazana na Twoje Konto.

e) Kwota z kuponu nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

f) Jeśli wartość kuponu nie pokrywa kwoty składanego przez Ciebie Zamówienia, możesz dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.

9.8 Warunki realizacji bonów upominkowych

a) Możesz kupować bony upominkowe do wykorzystania na Stronie przez Ciebie lub innych Klientów. Bony upominkowe zostaną wysłane pocztą elektroniczną.

b) Bony upominkowe mogą być realizowane wyłącznie na Stronie.

c) Bonów upominkowych nie można wykorzystywać do zakupu kolejnych bonów upominkowych.

d) Kwota z bonu upominkowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce. Bony upominkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie podczas procesu składania zamówienia. Ich poźniejsze rozliczenie jest niemożliwe.

e) Zamówienie bonu upominkowego można anulować w dowolnym momencie do czasu jego realizacji. Bon uważany jest za zrealizowany, jeżeli został wykorzystany jako płatność przy składaniu Zamówienia.

f) Jeśli kwota z bonu upominkowego nie pokrywa wartości składanego przez Ciebie Zamówienia, możesz dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Punkt 10 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi punktami i reguluje cały zakres naszej Odpowiedzialności oraz przysługujące Ci jedyne i wyłączne środki ochrony prawnej:

a) dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub zawartych na Stronie (lub jakiejkolwiek ich części); lub

b) w inny sposób odnoszące się do niniejszego Regulaminu bądź też zawarcia lub wykonania jego postanowień.

10.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:

a) naszej Odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub

b) Twoich ustawowych praw konsumenta.

10.3 Naszym jedynym obowiązkiem podczas wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jest dochowanie należytej staranności i wykazanie się należytymi umiejętnościami.

10.4 Z zastrzeżeniem punktu 10.2:

a) nie gwarantujemy oraz wykluczamy wszelką Odpowiedzialność dotyczącą dokładności, kompletności przydatności do określonego celu lub legalności wszelkich informacji uzyskanych podczas korzystania ze Strony, jak również wykluczamy wszelką Odpowiedzialność za przekaz lub odbiór, czy też niewykonanie przekazu lub otrzymania jakiegokolwiek materiału niezależnie od jego charakteru; oraz

b) prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. W szczególności prosimy przyjąć do wiadomości, że należy samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczących danego Produktu przed wyrobieniem własnej opinii na jego temat oraz przed podjęciem decyzji o jego zakupie.

10.5 Z zastrzeżeniem punktu 10.2 nie akceptujemy i niniejszym wyłączamy wszelką Odpowiedzialność za Niedopełnienie Obowiązku za wyjątkiem naszej Odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu.

10.6 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy Odpowiedzialności za:

a) utratę dochodów;

b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;

c) utratę zawieranych umów;

d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;

e) utratę spodziewanych oszczędności;

f) utratę transakcji;

g) utratę czasu;

h) utratę możliwości;

i) utratę dobrego imienia (goodwill);

j) utratę reputacji;

k) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; lub

l) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;

i taka Odpowiedzialność jest wykluczona, jeśli szkoda jest przewidywalna, znana, oczekiwana lub też w innych wypadkach. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty 10.6(a) do 10,6(i) mają zastosowanie bez względu na to, czy owe straty są pośrednie, bezpośrednie, wtórne lub o innym charakterze.

10.7 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej:

a) nasza całkowita Odpowiedzialność, wynikająca z jakiejkolwiek Umowy, nie może w żadnym przypadku przekraczać łącznie równowartości sumy wyższej spośród: I) PLN 500; lub II) 110% wartości odpowiedniej Umowy, w związku z którą powstała podstawa roszczenia; oraz

b) nasza całkowita Odpowiedzialność względem Ciebie lub osoby trzeciej nie może w żadnym przypadku przekraczać łącznie sumy równej lub większej niż: I) PLN 500; lub II) 110% łącznej kwoty zapłaconej nam przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających powstanie podstawy roszczenia.

10.8 Ograniczenia Odpowiedzialności zawarte w punkcie 10.7 obejmują zarówno wszelką Odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jak i wszelką Odpowiedzialność będącą rezultatem nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

10.9 W niniejszym Regulaminie:

a) "Odpowiedzialność ” oznacza odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy, Niedopełnienie Obowiązku, wprowadzenie w błąd, przywrócenie stanu poprzedniego lub jakąkolwiek inną podstawę roszczenia związaną lub wynikającą z niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie lub wynikającą z nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (dla celów niniejszej definicji wszystkie odniesienia do "niniejszego Regulaminu" uznaje się za obejmujące wszelkie umowy zabezpieczające); oraz)

b) “Niedopełnienie Obowiązku ” oznacza niedopełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z wyraźnych lub dorozumianych postanowień umowy o dochowaniu należytej staranności i posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami podczas realizacji postanowień umowy.

11. Obsługa gwarancji i reklamacji

11.1 Będziemy wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu z należytą starannością i posługując się odpowiednimi umiejętnościami.

11.2 Przywiązujemy dużą wagę do zadowolenia naszych klientów. Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu. Postaramy się rozwiązać Twoje problemy tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu stosownego zapytania lub skargi. W przypadkach dotyczących gwarancji w cały proces często musi zostać włączony producent i z tego powodu przygotowanie odpowiedzi na takie zapytanie lub skargę może potrwać dłużej.

11.3 W przypadku reklamacji pomocne będzie, jeśli jak najdokładniej przedstawisz przyczynę składania reklamacji i w stosownych przypadkach wyślesz nam kopię Zamówienia lub przynajmniej numer Zamówienia, który został Ci przydzielony w Potwierdzeniu Zamówienia. Jeśli nie otrzymałeś od nas żadnej odpowiedzi w ciągu pięciu Dni Roboczych, prosimy o ponowny kontakt. W rzadkich przypadkach Twoja poczta elektroniczna może zostać zatrzymana przez nasze filtry antyspamowe lub do nas nie dotrzeć, a korespondencja, którą wysyłaliśmy, mogła nie dotrzeć do Ciebie.

12. Ochrona danych

Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

13. Okoliczności niepodlegające naszej kontroli

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą naszej kontroli, w tym za działanie jakiejkolwiek siły wyższej, osób trzecich (w tym między innymi hakerów, dostawców, administracji publicznej, quasi-państwowej, ponadpaństwowej lub lokalnej), powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu ("Działanie Siły Wyższej") bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane.

13.2 Zarówno Ty jak i my możemy niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, gdy Działania Siły Wyższej trwa przez okres siedmiu dni roboczych lub dłuższy, i w takim przypadku żadna ze stron nie ponosi względem drugiej strony odpowiedzialności za powód takiego rozwiązania (z wyjątkiem zwrotu dokonanej płatności za niedostarczony Produkt).

13.3 Jeśli zawarliśmy Umowę na dostawę identycznych lub podobnych Produktów z więcej niż jednym klientem, a nie mamy możliwości pełnej realizacji naszych zobowiązań względem Ciebie z powodu Działania Siły Wyższej, możemy zdecydować według własnego uznania, które zamówienia będziemy realizować i w jakim zakresie.

14. Skutki niewykonania Umowy

14.1 Jeśli naruszysz jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, możemy niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie i zachować wszelkie zaliczki, Ty zaś jesteś zobowiązany zwolnić nas od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania Umowy oraz niezwłocznie zapłacić nam wszelkie należne nam kwoty.

14.2 Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Tobie lub nam prawa lub środki ochrony prawnej. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na wejście w życie lub obowiązywanie przepisów, które miały wejść w życie lub obowiązywać z chwilą lub po takim rozwiązaniu.

15. Zawiadomienia

15.1 Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.

15.2 Przyjmuje się, że wszelka korespondencja wysłana drogą pocztową została doręczona w przeciągu pięciu Dni Roboczych od dnia nadania, jeśli adres odbiorcy jest w Polsce. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością. Jako potwierdzenie faktu, że korespondencja została doręczona wystarczy udowodnić, że list lub e-mail został właściwie zaadresowany i zależnie od okoliczności, został nadany jako list opłacony z góry lub za potwierdzeniem odbioru, wysłany lub otrzymano potwierdzenie jego doręczenia.

16. Reklama na Stronie

16.1 Dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących reklamy oraz odnoszących się do Strony.

17. Postanowienia ogólne

17.1 W celu prowadzenia prawidłowej księgowości i dla celów podatkowych będziemy przechowywać dokumentację Twojego Zamówienia oraz niniejszy Regulamin przez sześć lat po przyjęciu Zamówienia. Radzimy wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu, Twojego Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia, by móc się do nich odwołać w przyszłości.

17.2 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez nas lub przez Ciebie z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa i nie będzie obejmować ani mieć wpływu na żadne inne ani późniejsze zdarzenie, nie narusza żadnych praw ani środków ochrony prawnej mających zastosowanie, ani w żaden sposób nie modyfikuje ani nie ogranicza naszych ani Twoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.3 Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu lub Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub niepodlegający wykonaniu przez właściwy sąd, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na inne punkty oraz części punktów, i wszystkie one obowiązują póki niniejszy Regulamin lub Umowa mogą pozostać w mocy z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.

17.4 Nie wolno Tobie przenosić, przekazywać, wprowadzać zmian, obciążać opłatami, podzlecać, tworzyć powiernictwa, ani dokonywać żadnych innych czynności dotyczących Regulaminu i Umowy, a także któregokolwiek z Twoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.5 Żaden punkt niniejszego Regulaminu ani Umowy nie tworzy spółki, agencji ani relacji pracodawca-pracownik pomiędzy Tobą a nami i nie powinien być w ten sposób postrzegany.

17.6 Nikt, kto nie jest stroną niniejszego Regulaminu lub Umowy, nie nabywa żadnych wynikających z nich praw, ani nie jest uprawniony do korzystania z któregokolwiek z ich postanowień, nawet jeśli osoba ta oparła się na którymkolwiek z nich lub wyraziła którejkolwiek ze stron niniejszego Regulaminu lub Umowy zgodę na podleganie któremukolwiek z tych postanowień.

17.7 Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Ty, jak i my niniejszym poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie transakcje, korespondencja oraz kontakty między nami są dokonywane lub prowadzone w języku polskim

18. Zmiany Ogólnego Regulaminu Prowadzenia Działalności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o ile jest to konieczne w nagłych przypadkach jak zmiany w prawie lub z przyczyny techniczne. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.